โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
77 หมู่ 7  ตำบลทุ่งแสงทอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044657108
ประวัติโรงเรียน

              กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนนางรองพิทยาคม  เปิดโรงเรียนสาขาทุ่งแสงทองพิทยาคม   ในปีการศึกษา ๒๕๓๕ โดยสภาตำบลทุ่งแสงทอง  อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  ทำเลเลี้ยงสัตว์ (หนองอีงอ)  หมู่ที่ ๗ เป็นที่ตั้งโรงเรียน  มีพื้นที่ทั้งหมด ๖๐ ไร่ โรงเรียนนางรองพิทยาคม “สาขาทุ่งแสงทองพิทยาคม” เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๓๕  มีนักเรียน ๕๕  คน  ครู ๑  คน และใช้อัตรากำลังข้าราชการครูจากโรงเรียนนางรองพิทยาคมและอัตราจ้างปฏิบัติการเรียนการสอน  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว  หลังคาหญ้าคา  ๓ ห้อง  เป็นที่ทำการเรียนการสอน ๒ ห้อง  เป็นสำนักงาน ชั่วคราวของครู   ๑  ห้อง  เป็นที่ทำการเรียนการสอน  และการบริหารโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม  ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดชุมแสง  ตำบลทุ่งแสงทอง  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  องค์กรท้องถิ่น (สภาตำบลทุ่งแสงทอง)  อย่างมีความสุข  ราบรื่น  เรียบร้อย

           ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ตั้งโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม เป็น    โรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบล    ทุ่งแสงทอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   ปีการศึกษา  ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๗  ห้องเรียน มีนักเรียน  ๑๗๕  คน  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จำนวน   ๒  ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๘๐  คน