โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
77 หมู่ 7  ตำบลทุ่งแสงทอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044657108
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนภาวรรณ โสกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย