โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
77 หมู่ 7  ตำบลทุ่งแสงทอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044657108
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสันติ ทองแท้กูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกฤษณา สายลาม
ครูผู้ช่วย