โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
77 หมู่ 7  ตำบลทุ่งแสงทอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044657108
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรินธร ทิพเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุริยา มีแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอารยา แฟสันเทียะ
ครู คศ.1

นางสาวธนารัตน์ สังฆะมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรัชญา ดีสระวินิจ
พนักงานราชการ