โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
77 หมู่ 7  ตำบลทุ่งแสงทอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044657108
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิงหนาท เจริญรมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ