โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
77 หมู่ 7  ตำบลทุ่งแสงทอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044657108
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเริงชัย กลีบพุฒ
ครู คศ.3